W związku z realizacją projektu „Szkoła! Dodaj do ulubionych”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2

Publiczny Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” – Gimnazjum

 w Sulisławicach  ogłasza nabór na stanowisko:

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 113 poz.759). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty  14 000 euro (art.4 pkt.8 ustawy).

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Wynagrodzenie finansowane z budżetu projektu.

Czas pracy: 60 godz./msc.

Okres zatrudnienia 1 X 2012- 30 VI 2013

I Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- zarządzanie przynajmniej jednym projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej na stanowisku Koordynatora projektu lub Asystenta Koordynatora,

- praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów POKL (sporządzania wniosków o płatność, umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, Generatorem Wniosków o Płatność oraz Generatorem PEFS),

- znajomość następujących dokumentów i wytycznych: Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, Zasad finansowania POKL, Zasad systemu sprawozdawczości POKL, Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL,

- ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu zarządzania

 i rozliczania projektów finansowanych z EFS,

- dobra znajomość obsługi komputera,

- komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność

II Do obowiązków koordynatora należeć będzie:

-promocja działań projektu,

- rekrutacja, przygotowanie odpowiednich formularzy i nadzorowanie kompletowania dokumentów uczestników projektu,

- koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz wniosku,

- nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,

- sporządzanie załącznika nr 2 Wniosku o płatność,

- kontrola bieżącej sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) realizacji Projektu,

- kontakty z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi,

- kontrola kwalifikowalności wydatków,

- współpraca z innymi członkami zespołu projektowego,

- kontakt i negocjacje z dostawcami i wykonawcami zadań,

 

III Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe,

- dokumenty potwierdzające ukończone kursy z zakresu zarządzania projektem POKL, zobowiązań wynikających z podpisania umowy o dofinansowanie, właściwej realizacji projektu, zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL

- dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji koordynatora lub asystenta koordynatora

- oświadczenie o niekaralności (zał. nr 1)

- oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2)

 

 

IV Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Publicznego Zespołu Szkół w Sulisławicach  w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem: Nabór na koordynatora projektu pt. „Szkoła! Dodaj do ulubionych.” w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 26 września 2012 r. do godziny 900 (decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu PZS).

Dokumenty, które wpłyną do PZS w Sulisławicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.pzs-sulislawice.pl oraz na tablicy informacyjnej na parterze budynku szkoły.

 

                                                                                    Wicedyrektor:

                                                                           mgr Joanna Szpyt